Hermed lidt ordforklaringer:

Citat den store danske ordbog…

Enhedsforvaltning

“enhedsforvaltning, princip for samlet organisering af alle forvaltningsaktiviteter i én organisation i modsætning til fx A60-modellens opdeling af ministerierne i et departement og direktorater. Enhedsforvaltning skulle gøre det lettere at koordinere det administrative arbejde ved at mindske dobbeltarbejde og uklarheder i arbejdsdelingen…”

Ergo har vi sagt én ting i én afdeling, så gælder det også i den anden, det burde spare tid og penge, og gøre det hele meget nemmere!

Paragrafforklaring!

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk. 6-8.

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det

———

Lad os så tage et eksempel – hvis en enhedsforvaltning vurderer at en person hører under persongruppen for §32, ville det så ikke betyde at denne person også må høre under den samme målgruppe ved en §42?

Ja jeg spørger bare, for umiddeblart ser det for mig ud til, at de to paragrafformuleringer er relativt identiske, og hvis en enhedsforvaltning oprettes for, at spare tid og dobbeltarbejde, så giver det ingen mening at det ikke skulle forholde sig sådan!

Alligevel er Klara af Skive kommune blevet visiteret til Vidensgruppen i Resenbørnehave, som hører under §32 – og dermed hører hun til den gruppe af børn dernede som har “betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.” som beskrevet i §32 – men deres argumentation for at nægte mig tabt arbejdsfortjeneste er – at de ikke mener Klara hører til denne målgruppe!

Så er mit spørgsmål bare – hvorfor er hun så når det gælder pasning eller for den sags skyld når hun får bevilliget hjælpemiddeler efter §112 af serviceloven – en del af denne persongruppe?

Jeg ville ønske nogen kunne give mig en forklaring, men jeg tror mere på der er kuk i redekassen hos kommunen, end der er logik!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...